Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
 • Home
 • Ministry's Programmes
 • Funds & Incentives
 • Tabung Pelancongan

Tabung Pelancongan

Tabung Pelancongan merupakan salah satu inisiatif Kerajaan yang bertujuan untuk membantu para pengusaha industri pelancongan membangunkan atau mengembangkan produk pelancongan seperti premis penginapan pelancongan, kemudahan-kemudahan dan lain-lain projek yang berkaitan serta diklasifikasikan sebagai pelancongan. Pinjaman Tabung Pelancongan iaitu Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIP) di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Tabung Khas Pelancongan (TKP) di bawah Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) adalah ditawarkan sehingga 31 Disember 2020. Lazimnya, permohonan bagi Tabung Pelancongan akan dibentangkan ke Jawatankuasa Pinjaman Tabung Pelancongan (JKPTP) dan permohonan yang disokong dipanjangkan kepada bank berkaitan untuk penilaian selanjutnya memandangkan kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada keputusan dan penilaian akhir pihak bank pentadbir. 

Mulai tahun 2021, Kerajaan telah bersetuju untuk meluluskan pelanjutan bagi insentif pinjaman Tabung Pelancongan ini berdasarkan prosedur, terma dan syarat yang terkini. Tabung Infrastruktur Pelancongan di bawah BPMB telah dijenamakan semula kepada Skim Infrastruktur Pelancongan dan Tabung Khas Pelancongan 2.0 di bawah SME Bank. Berdasarkan kepada norma baharu dan pendekatan semasa terhadap penawaran Tabung Pelancongan, MOTAC melalui JKPTP telah bersetuju dengan prosedur yang baharu iaitu permohonan dikemukakan terus kepada pihak bank pentadbir terlebih dahulu untuk penilaian sebelum permohonan dibentangkan kepada JKPTP. Sokongan JKPTP hanya akan diperolehi setelah pihak syarikat/koperasi melepasi penilaian saringan oleh bank pentadbir.

Prosedur baharu permohonan bagi Tabung Pelancongan adalah berkuat kuasa mulai 1 April 2021. Untuk sebarang pertanyaan lanjut berhubung perkara ini, sila hubungi talian Tabung Pelancongan 03-8891 7492 / 7503 / 7469 / 7480 atau email kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Carta alir prosedur, terma dan syarat serta pautan (link) permohonan bank pentadbir adalah seperti dinyatakan.

Carta Aliran Kerja Mesyuarat Jawatankuasa Pinjaman Tabung Pelancongan

tabung

Skim Infrastruktur Pelancongan (SIP)

SKOP PEMBIAYAAN
 1. Pembelian tanah, pembinaan bangunan, mesin dan pelbagai aset yang berkaitan dengan pelancongan
 2. Modal kerja bagi syarikat yang terlibat dalam industri pelancongan
 3. Kerja-kerja pengubahsuaian dan naik taraf yang berkaitan dengan industri pelancongan

TEMPOH PERMOHONAN
1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2023 atau tertakluk kepada kesediaan dana

KADAR PEMBIAYAAN
 1. Projek Kerajaan
  Cost of Fund (COF) + Margin - Subsidi Kadar Keuntungan

 2. Projek Komersial
  Base Financing Rate (BFR) + Margin - Subsidi Kadar Keuntungan
  • Subsidi kadar pembiayaan adalah berdasarkan formula perbezaan kos dana + 1.5%
  • Kadar efektif adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak berkuasa melulus BPMB

TEMPOH PEMBIAYAAN
 1. CAPEX - 20 tahun
 2. OPEX - 5 tahun

JUMLAH PEMBIAYAAN MINIMUM
RM5 juta

JUMLAH PEMBIAYAAN MAKSIMUM
RM100 juta atau sehingga 80% daripada jumlah kos projek yang mana lebih rendah

JENIS PEMBIAYAAN
 1. Term Financing
 2. Revolving Financing
 3. Syndication / Club deal
  • Subsidi kadar pembiayaan hanya khusus kepada term financing sahaja
  • Bagi Syndication / Club deal, subsidi kadar pembiayaan adalah untuk term financing diluluskan oleh BPMB sahaja
  • Pembiayaan berasaskan Shariah

KELAYAKAN PEMOHON
 1. Pemohon mestilah berdaftar dengan Akta Syarikat 1965, Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2002 dan/atau Akta Syarikat Koperasi 1970 atau Akta koperasi 1993;
 2. Pemohon mestilah hakmilik warganegara Malaysia dengan memegang saham sekurang-kurangnya 51%;
 3. Pemohon mestilah mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya RM5 juta atau minima 20% daripada jumlah pembiayaan yang mana lebih tinggi; dan
 4. Syarikat sedia ada atau baharu yang menjalankan atau merancang melaksanakan projek pelancongan juga adalah layak untuk memohon

KELAYAKAN PROJEK
 1. Semua projek intrastruktur pelancongan iaitu projek yang menyumbang kepada pembangunan industri pelancongan tetapi tidak terhad kepada hotel, pusat konvensyen, kemudahan berkaitan pendidikan, (pelancongan perubatan atau agro); dan
 2. Projek mesti bertempat di Malaysia.

PAUTAN (LINK) BANK
https://www.bpmb.com.my/

MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI DI PIHAK BANK
03-2611 3988 / 3888
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last updated :