F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
 • Home
 • Ministry's Programmes
 • Funds & Incentives
 • Tax Incentives

Galakan CukaiGARIS PANDUAN PERMOHONAN GALAKAN CUKAI (PELANCONG DOMESTIK)

PENGENALAN
Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan domestik dalam Malaysia dengan bilangan yang ditetapkan dalam suatu tempoh asas bagi suatu tahun taksiran boleh membuat permohonan kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia untuk sokongan bagi pengecualian cukai di bawah P.U. (A) 346 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 12) 2016 Akta Cukai Pendapatan 1967.

SYARAT - SYARAT
 1. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang menyediakan pakej pelancongan domestik bagi pelancongan dalam Malaysia yang digunakan oleh pelancong domestik, termasuk pengangkutanmelalui udara, darat atau laut dan penginapan.

 2. Membawa masuk tidak kurang daripada 200 pelancong domestik dalam suatu tempoh asas bagi suatu tahun taksiran. Syarikat-syarikat pengusaha pelancongan WAJIB mengemukakan nombor kad pengenalan bagi pelancong domestik kepada Kementerian ini bagi tujuan penilaian.

 3. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang berlesen dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dan mempunyai lesen yang sah semasa memohon sokongan pelepasan cukai.

 4. Permohonan pelepasan cukai adalah bagi tahun taksiran 2021 sehingga 2022.

 5. Permohonan sokongan pelepasan cukai dari Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia perlu dikemukakan dalam tempoh enam (6) bulan selepas tahun kewangan syarikat berakhir.

 6. Sekiranya diminta, pihak Audit Awam bertauliah/syarikat hendaklah mengemukan dokumen-dokumen (bil/resit/inbois/itinerari) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut untuk disemak oleh pihak Kementerian. Dokumen-dokumen tersebut perlu disediakan dalam Bahasa Melayu/Inggeris.

 7. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang memohon pengecualian cukai hendaklah menyenggara suatu akaun berasingan bagi pendapatan yang diperolehi daripada setiap aktiviti yang layak diberi pengecualian tertakluk kepada syarat akaun tersebut dipersetujui oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

 8. Surat sokongan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia hanya akan dikemukakan kepada syarikat pengusahaan pelancongan setelah pihak Kementerian berpuas hati dengan pengesahan yang diberikan oleh Audit Awam yang bertauliah/syarikat.


TATACARA PERMOHONAN
 1. Borang permohonan yang lengkap diisi kemukakan kepada :

  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
  Bahagian Pembangunan Industri
  Tingkat 14, Menara 1
  No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya

 2. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia tidak terikat untuk memaklumkan sebab-sebab penolakan permohonan.

 3. Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.

 4. Permohonan yang disokong untuk tujuan pelepasan cukai adalah tidak secara automatik melayakkan syarikat-syarikat berkenaan mendapat kelulusan untuk pelepasan cukai. Kelulusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

 5. Borang Permohonan Galakan Cukai adalah percuma dan tidak melibatkan apa-apa kos pendaftaran.

 6. Borang Permohonan Galakan Cukai hendaklah ditaip.

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GALAKAN CUKAI (PELANCONG ASING)

PENGENALAN
Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan dengan membawa pelancong asing ke Malaysia dengan bilangan yang ditetapkan dalam suatu tempoh asas bagi suatu tahun taksiran boleh membuat permohonan kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia untuk sokongan bagi pengecualian cukai di bawah P.U. (A) 345 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 12) 2016 Akta Cukai Pendapatan 1967.

SYARAT - SYARAT
 1. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang menyediakan pakej rombongan pelancongan rangkum semua ke atau di Malaysia atau di mana-mana tempat dalam Malaysia yang digunakan oleh pelancong dari luar Malaysia, termasuk pengangkutan udara, darat atau laut, dan penginapan.

 2. Tiada bilangan minima pelancong asing bagi pakej pelancongan ke Malaysia. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan WAJIB mengemukakan nombor pasport bagi pelancong asing kepada Kementerian ini bagi tujuan penilaian.

 3. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang berlesen dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dan mempunyai lesen yang sah semasa memohon sokongan pelepasan cukai.

 4. Permohonan pelepasan cukai adalah bagi tahun taksiran 2021 sehingga 2022.

 5. Permohonan sokongan pelepasan cukai dari Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia perlu dikemukakan dalam tempoh enam (6) bulan selepas tahun kewangan syarikat berakhir.

 6. Sekiranya diminta, pihak Audit Awam bertauliah/syarikat hendaklah mengemukan dokumen-dokumen (bil/resit/inbois/itinerari) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut untuk disemak oleh pihak Kementerian. Dokumen-dokumen tersebut perlu disediakan dalam Bahasa Melayu/Inggeris.

 7. Syarikat-syarikat pengusahaan pelancongan yang memohon pengecualian cukai hendaklah menyenggara suatu akaun berasingan bagi pendapatan yang diperolehi daripada setiap aktiviti yang layak diberi pengecualian tertakluk kepada syarat akaun tersebut dipersetujui oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).


TATACARA PERMOHONAN

 1. Borang permohonan yang lengkap diisi dikemukakan kepada :

  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
  Bahagian Pembangunan Industri
  Tingkat 14, Menara 1
  No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya

 2. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia tidak terikat untuk memaklumkan sebab-sebab penolakan permohonan.

 3. Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.

 4. Permohonan yang disokong untuk tujuan pelepasan cukai adalah tidak secara automatik melayakkan syarikat-syarikat berkenaan mendapat kelulusan untuk pelepasan cukai. Kelulusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

 5. Borang Permohonan Galakan Cukai adalah percuma dan tidak melibatkan apa-apa kos pendaftaran.

 6. Borang Permohonan Galakan Cukai hendaklah ditaip.

Last updated :