Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Info Latihan

OBJEKTIF LATIHAN KEMENTERIAN
 1. Membangunkan kompetensi dalam kalangan pegawai dan kakitangan MOTAC supaya dapat memenuhi keperluan semasa serta bersedia menghadapi cabaran akan datang dengan menggunakan pendekatan Model Pembangunan 3P iaitu Pendidikan, Pendedahan dan Pengalaman selaras dengan DPSM yang menggantikan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2005: Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam;

 2. Melaksanakan pelbagai peringkat latihan untuk pegawai dan kakitangan MOTAC secara berterusan dan sistematik.

STRATEGI LATIHAN MOTAC TAHUN 2022

Bagi pelaksanaan Latihan MOTAC dalam tahun 2022, Cawangan Pembangunan Modal Insan dan Kompetensi, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) telah menggariskan lapan (8) strategi latihan seperti berikut:
 1. Meneruskan kerjasama dengan Unit Latihan Jabatan dan Agensi dibawah MOTAC dalam melaksanakan kursus/ceramah yang bersesuaian disamping turut mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan dan Agensi bagi menambah pengetahuan mengenai fungsi dan ‘core business’ Jabatan dan Agensi dibawah MOTAC;

 2. Membangun dan memperkasakan kompetensi dan kecekapan pegawai dan kakitangan MOTAC dalam tugasan mereka melalui penganjuran kursus-kursus fungsian di peringkat bahagian-bahagian di MOTAC;

 3. Memperkasa pelaksanaan dan menambah baik modul sedia ada Program Pementoran MOTAC;

 4. Mempelbagaikan kaedah pelaksanaan program pengurusan psikologi dan meningkatkan kebolehcapaian perkhidmatan psikologi sesuai dengan keadaan semasa;

 5. Meneruskan penerapan nilai-nilai murni di dalam setiap slot kursus yang dilaksanakan;

 6. Menjalinkan usahasama kolaborasi dengan pihak Institut Latihan Awam dalam menyediakan program latihan yang komprehensif dan bersesuaian dengan keperluan latihan pegawai dan kakitangan MOTAC;

 7. Mengoptimumkan penggunaan Institut Latihan Awam (ILA) dengan menjadikan kemudahan tersebut sebagai pilihan pertama lokasi latihan agar seiring dengan dasar penjimatan, 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB3.1 iaitu Garis Panduan Langkah-langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan; dan

 8. Mengoptimumkan pelaksanaan latihan secara dalam talian dan hibrid melalui penganjuran kursus dan program perkongsian ilmu dengan sistem sokongan, infrastruktur dan kemudahan sedia ada.

PELAKSANAAN LATIHAN MOTAC TAHUN 2022

Perancangan keperluan kursus dan latihan MOTAC bagi tahun 2022 digubal menggunakan kaedah-kaedah berikut, iaitu:

Analisa Keperluan Latihan (TNA)
 1. BPSM telah mengadakan Kajian Soal Selidik Keperluan Latihan (Training Needs Analysis – TNA) secara dalam talian kepada semua pegawai dan kakitangan MOTAC bermula 28 Oktober 2021 sehingga 15 November 2021. Seramai 329 responden telah mengemukakan maklum balas kajian tersebut.

 2. Berdasarkan maklumat di dalam borang soal selidik yang diterima daripada pegawai dan kakitangan MOTAC, BPSM telah menyediakan senarai keperluan kursus yang berkaitan untuk pertimbangan selanjutnya, dengan mengambil kira jenis kursus, kaedah pelaksanaan, tempoh, tempat dan kumpulan sasar yang masih belum dilaksanakan pada tahun 2021.

 3. Selain itu, BPSM juga mendapatkan cadangan daripada Ketua-ketua Bahagian mengenai keperluan kursus/latihan pegawai masing-masing.

Penilaian latihan yang dilaksanakan oleh BPSM akan dinilai melalui dua (2) kaedah, iaitu:
 1. Borang Penilaian Kursus yang diedarkan kepada semua peserta pada akhir setiap kursus agar peserta dapat memberikan pandangan, kritikan serta cadangan penambahbaikan untuk pelaksanaan kursus yang berkenaan serta tujuan rujukan dari semasa ke semasa.

 2. Borang Penilaian Keberkesanan Kursus diedarkan kepada Ketua Jabatan atau Pegawai Penyelia bagi menilai pencapaian tahap kompetensi pegawai dan kakitangan mereka yang telah menghadiri sesuatu kursus/latihan bagi tujuan penyediaan Laporan Keberkesanan Kursus.
Pemantauan Latihan bagi tahun 2022 dibuat secara berkala dengan menyediakan laporan berkaitan Maklumat Kehadiran Kursus pegawai dan kakitangan daripada Bahagian/Unit di MOTAC pada setiap suku tahun seperti berikut:
PERKARA TARIKH DIKEMUKAKAN KEPADA BPSM MOTAC
Laporan Januari - Mac Sebelum 5 April 2022
Laporan April - Jun Sebelum 5 Julai 2022
Laporan Julai - September Sebelum 5 Oktober 2022
Laporan Oktober - Disember Sebelum 5 Januari 2023
PERANCANGAN LATIHAN MOTAC TAHUN 2022

Bagi tahun 2022, BPSM MOTAC telah merancang untuk mengadakan kursus-kursus generik yang merangkumi lima (5) kategori yang berikut, iaitu:
 1. Kursus Perkhidmatan
 2. Kursus Pengurusan Kewangan;
 3. Kursus Peningkatan Kerjaya dan Kompetensi
 4. Kursus Penerapan Nilai-Nilai Murni; dan
 5. Kursus Psikologi.
Terdapat juga kursus-kursus yang dianjurkan di peringkat bahagian-bahagian berdasarkan kepada keperluan kursus fungsian dan peningkatan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasan core business di bahagian.

Senarai nama kursus/bengkel/ceramah, lokasi dan tarikh pelaksanaan mungkin berubah tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh pihak penganjur dan arahan Pengurusan Atasan tanpa perlu merujuk semula kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) sekiranya tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan.

BPSM MOTAC mencadangkan supaya setiap pegawai terlibat sekurang-kurangnya 40 jam latihan berbentuk formal dan berstruktur dalam tahun penilaian selaras dengan pelaksanaan Pekeliling Dasar Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam (DPSM) bagi meningkatkan kompetensi dan sahsiah warga kerja MOTAC

PERMOHONAN KURSUS TAHUN 2022

Kursus anjuran BPSM MOTAC
 1. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Sistem eKursus / Borang Permohonan Kursus Anjuran MOTAC (MOTAC/SM DN 1a).

Kursus Anjuran Swasta Atau Agensi Lain
 1. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Permohonan Kursus anjuran Agensi Kerajaan atau Swasta (MOTAC/SM DN 2a).

 2. Syarat-syarat untuk mengikuti Kursus dalam Negara anjuran Agensi Kerajaan atau Swasta, seperti berikut:

  1. Pegawai dan kakitangan akan dipertimbangkan menghadiri Kursus Anjuran Agensi Lain atau Swasta sekiranya tidak melibatkan sebarang kos yang ditanggung oleh Kementerian/Jabatan/Agensi atau yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak penganjur;
  2. Permohonan tidak akan dipertimbangkan jika pegawai dan kakitangan terlibat telah mencapai kehadiran empat puluh (40) jam berkursus pada tahun tersebut;
  3. Penyertaan maksimum yang boleh dipertimbangkan ialah dua (2) pegawai bagi setiap kursus yang bersesuaian; dan
  4. Kursus yang dimohon hendaklah bersesuaian dengan tugas hakiki pemohon.

Kursus Luar Negara

 1. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Permohonan Kursus Luar Negara (MOTAC/SM LN 1a).

 2. Syarat-syarat untuk mengikuti Kursus Luar Negara, seperti berikut:

  1. Pegawai dan kakitangan akan dipertimbangkan menghadiri Kursus Luar Negara sekali bagi tempoh tiga (3) tahun;
  2. Permohonan tidak akan dipertimbangkan jika pegawai dan kakitangan terlibat telah mencapai kehadiran empat puluh (40) jam berkursus pada tahun tersebut;
  3. Permohonan juga akan dipertimbangkan bagi pegawai Kumpulan Pelaksana;
  4. Kursus yang dimohon hendaklah bersesuaian dengan tugas hakiki pemohon; dan
  5. Kos ditanggung sepenuhnya oleh pihak penganjur, tertakluk sekiranya terdapat keperluan mendesak kursus tersebut perlu dihadiri oleh pegawai dan kakitangan yang berkaitan dan terdapat peruntukan latihan yang mencukupi.

Ketidakhadiran Berkursus

 1. Pegawai dan kakitangan yang telah ditawarkan kursus dan/atau telah mengesahkan kehadiran tetapi tidak dapat hadir ke kursus berkenaan mestilah mengemukakan Borang Tidak Hadir Kursus (MOTAC/SM THK 1a) ke BPSM selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh kursus dijalankan beserta pencalonan peserta ganti.

 2. Sekiranya ketidakhadiran ini adalah melibatkan Kursus anjuran Swasta atau Agensi lain yang berbayar, penalti akan dikenakan ke atas pegawai berkenaan iaitu tidak dibenarkan menghadiri mana-mana kursus luar negara/kursus berbayar anjuran kerajaan atau kursus swasta selama dua (2) kali pelaksanaan kursus yang berkenaan.

Kemaskini Terakhir :