Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PERASMIAN KARNIVAL BUDAYA JOHOR 2019

TEKS UCAPAN
YB DATUK MOHAMADDIN BIN KETAPI
MENTERI PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA MALAYSIA

SEMPENA
MAJLIS PERASMIAN KARNIVAL BUDAYA JOHOR 2019

12 OKTOBER 2019 (SABTU)
3.00 PETANG
KOMPLEKS WARISAN SULTAN ABU BAKAR, JOHOR BAHRU, JOHOR

SALUTASI DISEDIAKAN OLEH PENGANJUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera & Salam Sayangi Malaysiaku.

1. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T, kerana dengan izin-Nya jua, maka kita dapat berhimpun pada petang ini dalam Majlis Perasmian Karnival Budaya Johor tahun 2019.

2. Pada kesempatan ini, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yayasan Warisan Johor (YWJ) dan Jabatan Warisan Negara (JWN) selaku penganjur majlis kerana menjemput saya hadir dan seterusnya merasmikan program ini yang berlangsung selama lima (5) hari bermula hari ini, 12 Oktober sehingga 17 Oktober 2019.

3. Saya ingin turut merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur yang berjaya menganjurkan program ini secara bersepadu melibatkan kerjasama pelbagai rakan strategik terdiri daripada jabatan dan agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dengan menghimpunkan program-program besar tahunan pada peringkat Kerajaan Negeri untuk dilancarkan serentak pada hari ini. Penganjuran program melalui kerjasama strategik seperti ini amat digalakkan sebagaimana yang disarankan oleh Kerajaan dalam usaha memastikan setiap program yang dilaksanakan memberi nilai tambah dan impak positif kepada masyarakat secara keseluruhannya.

YAB Dato' dan hadirin yang dihormati,

4. Sebagaimana yang kita sedia maklum, YAB Perdana Menteri telah melancarkan Kempen Melawat Malaysia 2020 (atau ringkasnya 'VM2020') yang bertemakan 'Visit Truly Asia - Malaysia 2020' pada 22 Julai 2019 yang lalu. Kempen ini amat bertepatan dengan visi dan misi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (atau ringkasnya 'MOTAC') yang memajukan dan mempromosikan Malaysia secara berterusan agar menjadi sebuah destinasi pelancongan dan kebudayaan yang unggul dan bertaraf dunia setanding dengan negara-negara lain. Pada masa yang sama, Malaysia akan terus mengekalkan semangat jati diri bangsa melalui aktiviti pemuliharaan, pemeliharaan dan pengembangan seni, budaya dan warisan negara.

5. Tidak dinafikan bahawa sektor pelancongan dan kebudayaan memainkan peranan amat penting dalam membantu membangunkan ekonomi Malaysia, selaras dengan pertumbuhan ekonomi semasa. Hal ini dapat dilihat melalui hasil pendapatan negara yang berjumlah RM 529.8 juta melalui sektor kebudayaan pada tahun 2018. Hasil pendapatan ini merangkumi pelbagai kluster industri kraftangan dan seni visual, seni persembahan, penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia (atau ringkasnya 'MRTM'), seterusnya daripada kluster warisan buadya dibawah Jabatan Muzium Malaysia dan Arkib Negara Malaysia. Hasil kejayaan ini, MOTAC akan memantapkan kerjasama dan melipatgandakan usaha dibawah seni budaya iaitu industri kraftangan, seni visual dan seni persembahan bersama dengan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk mensasarkan pertumbuhan yang lebih positif pada tahun-tahun akan datang. Melalui VM2020 yang telah dirancang pelaksanaan pada tahun hadapan, kerjasama padu dan berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat penting demi memastikan nama Malaysia mekar harum pada seluruh pelusuk dunia sebagai hos destinasi pelancongan terbaik di dunia. Pelancong yang datang ke Malaysia akan meninggalkan memori yang indah dan deretan kenangan yang mengasyikkan khususnya kepada pelancong luar melalui kemesraan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia.

6. Ke arah itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua jabatan dan agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Badan-badan Bukan Kerajaan (atau ringkasnya 'NGO') yang berkaitan dan semua lapisan masyarakat di Johor ini agar terus memperkasa dan memelihara seni, budaya dan warisan bangsa yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Ia merupakan khazanah Negara yang amat berharga yang tidak ternilai harganya. Khazanah ini juga yang akan diwariskan kepada generasi yang berikutnya agar tidak pupus ditelan zaman, disamping menjadi pemangkin kepada sektor pelancongan yang berteraskan warisan atau Heritage Tourism.

YAB Dato', Dato'-Dato', tuan-tuan dan puan-puan, dan hadirin yang dihormati,

7. Kebudayaan merupakan suatu elemen yang amat penting dalam menentukan kejayaan sesuatu bangsa kerana sejarah membuktikan bahawa bangsa yang bertamadun adalah bangsa yang berjaya. Kementerian ini melalui jabatan dan agensi di bawah Sektor Kebudayaan, MOTAC khususnya JWN giat melaksanakan kerja-kerja pemuliharaan, pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya, sama ada Warisan Ketara atau Warisan Tidak Ketara, selaras dengan peruntukan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

8. Pewartaan butiran warisan di bawah Akta 645 ini terus giat dilaksanakan oleh JWN sehingga ke hari ini. Sehingga tahun 2018, sebanyak 981 butiran warisan seluruh negara telah diwartakan merangkumi Warisan Kebudayaan Ketara, Warisan Kebudayaan Tidak Ketara, Tapak Arkeologi, Tokoh Orang Hidup dan Alam Semulajadi. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 53 butiran warisan termasuk tapak / bangunan serta Warisan Tidak Ketara telah diwartakan di bawah Negeri Johor.

9. Pewartaan yang dibuat ini tidak hanya terikat pada peringkat kebangsaan semata-mata. Sebaliknya, JWN selaku agensi yang bertanggungjawab dalam memastikan sesuatu butiran yang telah diwartakan di bawah Akta 645 tadi mempunyai potensi tinggi untuk memperoleh pengiktirafan dunia di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (atau ringkasnya 'UNESCO').

10. Pengiktirafan di bawah UNESCO ini adalah amat berharga dan diperlukan oleh negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (termasuk Malaysia) kerana ia berupaya memberi kelebihan pada aspek mendapat khidmat nasihat, perlindungan, promosi dan peluang mengetengahkan identiti dan kebudayaan negara masing-masing. Pengiktirafan ini juga akan meningkatkan pendedahan atau visibility Malaysia pada peringkat antarabangsa dimana secara tidak langsung mampu merangsang merancakkan kegiatan ekonomi melalui kehadiran jutaan pelancong luar yang berkunjung ke Malaysia untuk menikmati budaya unik disini.

11. Johor merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai keunikan seni dan budaya, sejarah gemilang pada masa lampau dan track-record yang terus maju ke hadapan. Saya yakin bahawa lebih banyak butiran warisan yang boleh dan akan diketengahkan dan dipromosikan sebagai produk pelancongan di Johor.

12. Dengan demikian, saya amat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk pencalonan butiran warisan dari Johor ke peringkat dunia di bawah UNESCO, sebagaimana pengiktirafan Dondang Sayang bagi kategori Warisan Tidak ketara di bawah Convention for the Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003. Bagi mencapai maksud tersebut, usaha dan kerjasama yang erat amat diperlukan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dan semua pihak berkepentingan termasuklah badan-badan Bukan Kerajaan dan orang-orang perseorangan.

YAB Dato', tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian,

13. Malaysia merupakan negara majmuk yang ditunjangi oleh masyarakat dari pelbagai latar belakang budaya, adat resam dan lain-lain yang menjadi asas pengukuhan perpaduan pada peringkat kebangsaan. Pada kesempatan ini, saya menyeru agar kepelbagaian agama, budaya dan adat resam kaum di Malaysia hendaklah dihormati dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Setiap individu berhak mengamalkan adat resam kaum masing-masing dengan harmoni (contohnya) melalui cara berpakaian, amalan beragama dan perayaan.

14. Sikap saling menghormati dan memahami budaya sesama kaum ini perlu dipertahankan demi kesinambungan pengukuhan perpaduan Malaysia. Amalan ini bukan sahaja menggambarkan persefahaman malah meningkatkan lagi kemesraan sesama kaum. Perpaduan jitu adalah asas kepada pengukuhan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan harmoni, selaras dengan pengenalan nilai-nilai murni bagi semua warganegara Malaysia.

15. Selain itu, tugas memperkasakan bidang kebudayaan ini menjadi tanggungjawab bersama sama ada diperingkat Kerajaan Persekutuan, Negeri dan NGO melalui program-program pengembangan budaya yang lebih berkesan. Ia perlu dirancang dengan rapi dan dilaksanakan dengan teratur melalui penglibatan sektor pendidikan, pelancongan dan lain-lain yang berkaitan bagi memastikan seni, budaya dan warisan terus kekal relevan dan diwarisi sebagai satu kebudayaan yang bernilai oleh generasi akan datang.

16. Saya amat berharap agar masyarakat Malaysia, khususnya rakyat Johor terus berganding bahu membantu menyemarakkan dan memperkasakan khazanah warisan Malaysia agar terus kekal diamalkan dan tersenarai di peringkat dunia.

17. Sebelum mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun;

Burung pipit terbang ke sini,
Minum manisan di dalam gua,
Hidup budaya kembanglah seni,
Warisan kita kekallah jua.

Dengan lafaz kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan KARNIVAL BUDAYA JOHOR TAHUN 2019.

Sekian.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Last updated :